Malikinin kusursuz sorumluluğu neleri kapsar? Bina malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin tazminat istemiyle açılan davada, mahkeme kira ilişkisi kapsamında Yargıtay taşınmaz malikinin bakım ve onarım ile yükümlü olduğunu belirtti.

Bina malikinin kusursuz sorumluluğuna ilişkin tazminat istemiyle açılan davada davacı taraf, davalının evini yazlık olarak 8 günlüğüne kiralamış, evde balkon çökmesi sonucunda ağır yaralanmış, bunun sonucunda davalının evin bakımını ve onarımını yapmaması nedeni ile sorumlu olduğunu, ceza dosyasında alınan raporda davacının kusurlu olduğunun belirlendiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla sürekli ve geçici iş göremezlik nedeni ile 900 lira; bakım ücreti, yol, yemek, konaklama zararları için 100 lira maddi tazminat ile, 30.000 lira manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini  istemiş, ıslahla geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatını 112.260 liraya yükseltmiştir. 

Yerel Mahkemece “Davacının 9 ay geçici süreyle iş göremezlik halinde kaldığı, çalışma  gücünü yüzde 34 oranında daimi olarak kaybettiği, olayda davacının evin eski ve bakımsız olmasına göre gerekli dikkat ve özeni göstermediği, bu nedenle olayda yüzde 50 oranında kusurlu olduğu, ev sahibi olan davalının ise evi kiraya veren kişi olarak gerekli bakım ve onarımlarını yaptırmayarak tehlikesiz bir şekilde hazır vaziyete getirmediği, bu sebeple yüzde 50 kusurlu olduğu, aktüerya bilirkişisinin yaptığı hesaplamaya göre davacının 4.713 lira bakım gideri zararı, 107.546 lira geçici ve sürekli iş göremezlik zararı olmak üzere toplam 112.260 lira maddi zararı olduğu gerekçeleriyle; 25.000 lira manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, toplam 112.260 lira maddi tazminatın olay  tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacı tarafa  verilmesine” karar verilmiştir. 

İşbu yerel mahkeme kararına karşın süresi içinde davalı vekilince istinafa başvurulmuştur. İstinaf taleplerinin reddi sonucu davalı taraf vekilince temyiz yoluna başvurulmuştur. 

Sorumluluğa İlişkin Yargıtay Değerlendirmesi  

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararında öncelikle dava konusu belirlenmiştir. İlgili dava konusu uyuşmazlık kısaca bina malikinin kusursuz sorumluluğundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Somut  olayda Yerel Mahkeme davacının talepleri doğrultusunda tazminat istemini hukuka uygun bulmuştur.  

Yapılan Yargıtay incelemesi neticesinde davalının talepleri yerinde görülmeyip ilk derece mahkemesince verilen tazminat kararı haklı bulunmuştur. 

 

Taleple bağlılık ilkesi doğrultusunda Yerel Mahkemenin ancak talep edilen tutarda tazminata hükmedebileceği yönünde karar tesis edilmiştir.

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Bina malikinin kusuru bulunmasa da sorumlu olacağı hususunu ve taleple bağlılık ilkesini açıklayan işbu Yargıtay kararına ilişkin değerlendirmelerimizi okumanızda fayda bulunduğu  kanaatindeyiz. Zira; 

Her ne kadar kısa dönem için kira ilişkisi kurulmuş olsa da Yargıtay taşınmaz malikinin bakım ve onarım ile yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğe aykırı hareket  edilmesi halinde taşınmaz malikinin sorumluluğunun doğacağını açıkça ifade etmiştir.